BIM lomas

Okt - 15
2017

BIM lomas

Pēdējos gados notiek strauja būvniecības industrijas digitalizācija, kas savā ziņā ir digitāls spoguļattēls esošajai nozarei. Ļoti daudzi procesi tiek automatizēti, kas būtiski ietekmē būvniecības dalībnieku ikdienas darbu. Tā rezultātā zināmi procesi ir pazuduši vai drīz izzudīs, savukārt jauni parādās to vietā. Līdzīgi ir uzsākusies dažādu amatu un lomu maiņa atbilstoši digitālās vides attīstībai.

Šoreiz apskatīsim tendences projektēšanas lomu maiņā atbilstoši digitālajam laikmetam. Ņemot vērā, ka BIM vēl joprojām ir attīstības stadijā, tad arī tā dalībnieku lomas nav līdz galam noslīpētas un turpina savu digitālo evolūcijas procesu. Turpmāk rakstā apskatīsim kādas lomas parādās BIM kontekstā, kādi ir to pienākumi un cerētie ieguvumi. Neatkarīgi no tā, kādus amatus un pienākumus projekta dalībniekiem piedēvējam, būtiskākais ir efektīvs un kvalitatīvs projekts. BIM kontekstā arvien biežāk tiek runāts par šādām lomām: BIM modelētājs, BIM analītiķis, BIM lietojumprogrammu izstrādātājs, BIM koordinators, BIM konsultants, BIM pētnieks, BIM vadītājs.

BIM modelētājs pēc savas būtības ir visiem labi zināmais tehniķa amats, taču 3D vidē un ar papildus pienākumiem datu ģenerēšanā un sagatavošanā. Lielākā atšķirība ir tieši darbošanās 3D vidē pretstatā ierastajai 2D videi. Tas prasa ne tikai investīcijas BIM programmu iegādē, bet arī investīcijas darbinieku apmācībā. Bieži vien sarežģītākais posms darbinieku kvalifikācijas celšanā ir viņu vēlme izmantot jaunās tehnoloģiskās iespējas savā ikdienas darbā. Bez 3D modeļa izstrādes, kas ir pamats šai lomai, ir arī 2D rasējumu un dokumentu sagatavošana. Ņemot vērā aizvien pieaugošo tehnoloģisko attīstību, 2D rasējumu izstrādes loma aizvien samazinās. Būtisks šķērslis pilnīgai pārejai uz digitāliem dokumentiem ir valsts regulējumi, ka pieprasa dokumentus papīra formātā. Taču arī šeit ir pirmie piemēri (valstis), kas pieļauj iesniegt būvniecības dokumentus digitāli. Iespējams tālākā nākotnē pietiks ar BIM modeli, kas saturēs pilnīgu projekta informāciju. BIM modelētāja pienākumi ar iepriekš uzskaitītajiem nebeidzas, bet ir tieši atkarīgi no organizācijas kurā strādā kā arī konkrētā projekta. Kā piemērus var uzskaitīt dažādas informācijas sagatavošanu 3D vidē izmaksu aprēķiniem, plānošanas vajadzībām, apgaismojuma simulācijām u.t.t.

BIM analītiķa loma pārstāv diezgan plašu nozaru spektru. Pēc būtības tas ir speciālists, kurš spēj pielietot izstrādāto BIM modeli dažādu aprēķinu simulācijai. Bez tam analītiķis spēj modelēt un nepieciešamības gadījumā arī koriģēt modeli. Kā piemērus var uzskaitīt ēkas apgaismojuma, siltumtehnikas un akustikas simulācijas izmantojot modeli un tajā iekļautos datus par materiāliem. Tāpat tas attiecas uz ēkas iekšējiem tīkliem, vājstrāvas tīkliem, kā piemēram drošības sistēmas. Ja runājam par ēkas konstrukcijas stabilitātes aprēķiniem (statikas aprēķini), tad pieejamās tehnoloģijas diezgan uzticamus rezultātus dod ļoti vienkāršos gadījumos, taču pie komplicētākām ēkas ģeometrijām vēl aizvien inženieris- konstruktors nosaka gala risinājumu.

BIM lietojumprogrammu izstrādātājs pēc savas izglītības pamatā ir programmētājs, kurš iepazinis projektēšanas nozari un ikdienā cieši sadarbojas ar arhitektiem, konstruktoriem un inženieriem. BIM lietojumprogrammu izstrādātāja pamatdarbs ir izstrādāt programmu uzlabojumus, sākot ar nelieliem papildinājumiem (plug-ins), programmu integrācijām un beidzot ar BIM serveriem, projektu vadības rīkiem.

BIM koordinators ir analogs projektos esošajiem CAD koordinatoriem, protams kontekstā ar 3D vidi un to saistošajiem papildus datiem. Koordinatori palīdz koordinēt informācijas apmaiņu starp projektā iesaistītajām pusēm, organizē komunikāciju digitālajā vidē. Šīs lomas izpildītāji orientēja BIM programmu lietošanā vispārējā modelēšanas līmenī un detalizētāk saistībā ar komunikācijas rīkiem un modeļu konfliktu pārvaldību.

BIM vadītājs pārrauga un vada visa projekta BIM procesus. Šīs lomas izpildītājam ir jāpārzina projekta BIM mērķi, jāizstrādā atbilstošs plāns to sasniegšanai. Pamatdarbība ir vadīt un koordinēt projekta komandu, taču bez tā BIM vadītājs var arī izstrādāt dažādas projekta sagataves, koordinēt modeļus un palīdzēt projekta komandām pieņemt lēmumus. Ja projekta gaitā atklājas, ka kāda no pusēm nav spējīga rīkoties atbilstoši BIM principiem, tad BIM vadītājs organizē attiecīgo procesu ieviešanu.

 

 

Ar projektiem netieši saistītās loma ir BIM konsultants un BIM pētnieks.

BIM konsultants tiešā veidā nedarbojas būvprojektos, bet ir uzņēmumu algots konsultants BIM procesu un principu ieviešanai uzņēmumā. Konsultants bez procesu un sistēmu izstrādes/ieviešanas ikdienā darbojas arī ar uzņēmuma darbiniekiem, lai palīdzētu iejusties jaunajās lomās un atbalstītu neskaidrību gadījumā. Mēdz izšķirt trīs veida konsultantus:

  • Stratēģiskais konsultants– izstrādā vidēja termiņa un ilgtermiņa BIM stratēģijas balsoties uz uzņēmuma mērķiem ;
  • Funkcionālais konsultants– izstrādā darbību plānus un dokumentāciju atbilstoši uzņēmuma BIM mērķiem;
  • Operatīvais konsultants– konsultants kurš veic pašu procesu ieviešanu uzņēmumā

BIM pētnieks attīsta BIM būvniecības nozarē, pārstāv universitātes un pētniecības institūtus. Ņemot vērā to ka BIM nepārtraukti attīstās un ir jauna, inovatīva virzība būvniecībā, tad zinātniska pieeja šo procesu attīstībā ir būtiska. Tāpat zinātnieki kopā ar nozares pārstāvjiem attīsta jaunas tehnoloģijas tieši būvniecības nozarei.

Kā jau sākumā pieminēts, tad šis lomu sadalījums nav ne vienīgais ne pareizais. Tā ir viena no versijām, ko var tālāk attīstīt un pielāgot konkrētam uzņēmuma un projektam. Lomu apraksts ieskicē tās jaunās lietas, kas parādās projektos reizē ar digitalizācijas attīstību un arī tās, kas pamazām izzūd. Apzināšanās ļaus savlaicīgi apmācīt vai pārkvalificēt uzņēmuma darbiniekus, tādejādi spējot pielāgoties jaunajiem tirgus apstākļiem.

Kā būvniecības digitalizācija ietekmēs tavu ikdienas darbu vai tava uzņēmuma konkurētspēju? Iesaki tēmu diskusijai!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.