BIM KONSULTĀCIJAS

BIM (būves informācijas modelēšana) ir process vai paņēmiens, kā pārvaldīt  būvprojektu dzīves cikla informāciju. Šis process veicina koordinētu projekta dzīves ciklā radušās informācijas kopīgu digitālo attēlojumu par jebkura būvizstrādājuma fizisko un funkcionālo raksturojumu.

Mūsu komanda ir ar starptautisku profesionālo pieredzi, galvenokārt  koncentrējoties uz Skandināvijas tirgu. BIM speciālistiem ir zināms, ka tieši Skandināvijā ir vieni no augstākajiem BIM ieviešanas un realizācijas rādītājiem pasaulē.

Ņemot vērā pieredzi arī citu valstu tirgos, mēs piedāvājam efektīvākos BIM risinājumus, kas projekta attīstītājam palīdzētu sasniegt ievērojami labākus projekta rezultātus.

Apzinoties straujo tehnoloģiju un globālo BIM tendenču attīstību, Sitera komanda savas BIM zināšanas regulāri papildina un pilnveido atbilstoši jaunākajām tendencēm industrijā.

 

IEGUVUMI NO BIM PROCESU IEVIEŠANAS

Ieguvumus no BIM procesu ieviešanas projektos raksturo rakstā redzamais grafiks, kurā salīdzināti BIM un esošie projektu procesi.

 

 1. Līkne raksturo iespēju ietekmēt projekta izmaksas. Līdz būvprojektam minimālā sastāvā ir samērā vienkārši ieviest izmainās projektā. Šajā posmā projektēšanas komanda strādā ar mērķi atrast optimālākos projekta risinājumus un arī pats projekts nav ar augstu detalizācijas pakāpi. Savukārt būvniecības stadijā, kad ir izstrādāts tehniskais projekts, izmaksas ietekmēt (samazināt) ir samērā sarežģīti.
 2. Šī līkne raksturo izmaiņu izmaksas. Visai loģiski, ka projektēšanas sākuma fāzē izmaksas ir nelielas vai nav pat vispār. Kad projekts vai projekta daļa izstrādāta, tad jebkādas izmaiņas no pasūtītāja var radīt jau būtiskākas papildus izmaksas. Taču veikt izmaiņas būvniecības stadijā jau ietver ne tikai projekta izmaiņas bet arī sekojošas darbības objektā.
 3. Oranžā līkne ataino klasisku projektu realizācijas gaitu. Projekts iesākas lēnām pamazām. Tuvojoties būvniecībai, projektētājiem jāpaspēj paveikt savus darbus un nodot informāciju tālāk ražotājiem un būvniekiem. Bieži vairāki procesi pārklājas laika trūkuma dēļ, rodas neplānotas izmaiņas projektā, tiek pieļautas neuzmanības kļūdas.
 4. Zaļā BIM projektu procesu līkne parāda, ka galvenie projektēšanas darbi tiek veikti agrīnā projekta stadijā. Tāpat šajā laikā tiek saskaņoti risinājumi ar ražotājiem un būvniekiem. BIM prasa aktīvu iesaisti visiem projekta dalībniekiem agrīnā projekta izstrādes posmā, taču nākošo būves dzīves cikla posmu realizācijā tas atmaksājas. Procesi kļūst prognozējamāki, samazinās projekts izmaiņu apjoms, izmaksas kļūst kontrolējamākas.
 5.  Tiešā veidā ieguvums no BIM ir izmaiņu izmaksu starpība starp klasisko procesu un jauno- neparedzētās izmaksas un termiņi. Absolūtai ieguvums no BIM nav viennozīmīgi nosakāms. To ietekmē daudzi faktori, kā piemēram projekta BIM mērķi, ieviesto BIM procesu apjoms dzīves ciklos, to koordinēšanas kvalitāte, projekta dalībnieku kompetence tehnoloģiju apguvē un pielietošanā, projekta izmēriem un veida (rekonstrukcija vai jaunbūve), projekta tipa (sabiedriska ēka, dzīvojamā ēka u.c.).

 

ĒKAS DZĪVES CIKLI

            Ēkas dzīves ciklu var sadalīt vairākos posmos. Dalījums nav stingri noteikts un atkarīgs kādam nolūkam tas nepieciešams.  Ēkas dzīves ciklā var nosacīti sadalīt 2 daļās. Pirmajā daļā tiek veidota informācija par topošo būvi. Šajā posmā iespējams ietekmēt gan informācijas saturu gan formātu. Savukārt otro dzīves cikla daļu var dēvēt par informācijas patērētājiem. Attiecīgie dzīves cikla posmi patērē projektēšanas gaitā radīto informāciju. Tā ir viena no BIM pamatidejām, ka informācija no viena dzīves cikla posma tiek nodota nākošajiem. Tas ļauj ietaupīt ne tikai ne tikai laiku dzīves cikla posma realizācijai, bet arī samazina kļūdas.

 

 • PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS – Tā ir ēkas īpašnieka vai attīstītāja vīzija par ēku, tās funkcijām un mērķi. Sadarbībā ar arhitektu tiek izstrādāts ēkas vizuālais un funkcionālais koncepts. Šī dzīves cikla fāze ir ļoti nozīmīga. No tās izrietēs turpmākās projekta realizācijas izmaksas un gaita. Tiek pieņemts lēmums par BIM apjomu un mērķiem konkrētajā projektā.
  • Piedāvājam BIM menedžmentu, rokasgrāmatas izstrādi, tehnisko atbalstu.

 • PROJEKTA KONCEPTS ir agrīna projekta vadības fāze, kuras laikā vīziju par ēku ietērpj tehniskās iespējās un vajadzībās. Tiek izvērtēts ēkas ekspluatācijas ērtums tās lietotājiem un kā ēka var palīdzēt tajā esošajiem biznesiem vai iedzīvotājiem. Projekta koncepta rezultātā tiek iegūti dažādu projekta disciplīnu 3D modeļi, kas apliecina iespēju uzbūvēt šādu ēku, aptuvens enerģijas patēriņš ekspluatācijā, materiālu apjomi un budžeta izmaksas projekta realizācijai. No BIM perspektīvas tiek izstrādāts BIM izpildes plāns, koordinēta modeļu savietošana un analīze.
  • Piedāvājam konsultācijas un BIM izpildes plāna izstrādi.
  • 3D modeļa automatizācijas rīku izstrāde.

 • BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ – Kad ir izvēlēts koncepta variants, ko realizēt, tiek izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Šo projekta fāzi turpina uz, jau izstrādātā, koncepta 3D modeļa bāzes, un turpina attīstīt tā detalizāciju. Projekta gaitā visas tā sadaļas tiek koordinētas savstarpēji, izmantojot vienotu datu vidi (CDE) un dažādus BIM rīkus. Šī projekta fāze ir būtiska, lai izslēgtu jebkādas nesakritības un nepilnības projektā.
  • Piedāvājam BIM koordinatora pakalpojumus.
  • 3D modeļa automatizācijas rīku izstrāde.
  • Aprēķinu automatizācijas risinājumi.
  • Vizuālās programmēšanas risinājumi.
  • Konsultācijas.

 • TEHNISKAIS PROJEKTS – ir būves dzīves cikla posms, kurā modelis tiek izstrādāts līdz ražošanai un montāžai nepieciešamās detalizācijas pakāpei. Bieži, kā viens no BIM mērķiem, tiek uzstādīts projekts bez objektu sadursmēm 3D modelī. Kvalitatīvs tehniskais projekts samazina riskus un neplānotas izmaksas būvniecības laikā, nodrošina precīzākus materiālu apjomus, kā arī iespēju savlaicīgai plānošanai.
  • Piedāvājam automatizētu ražošanas rasējumu un ražošanas iekārtu failu izstrādes risinājumus.
  • BIM koordinatora pakalpojumi.
  • Dažādu optimizācijas rīku izstrāde.
  • 3D modeļa analītika, atbilstība sākotnējiem BIM mērķiem.
  • Būvkonstrukciju projektēšana.
  • Būvprojektu ekspertīze.
  • Konsultācijas.

 • RAŽOŠANA tiek realizēta saskaņā ar tehniskā projekta sagatavoto informāciju. BIM projektos, ražotājiem ir pieejams 3D modelis IFC vai programmas oriģinālā formātā. To var izmantot ražošanas specifikāciju, rasējumu un ražošanas iekārtu failu sagatavošanai. Modeļu pielietojums ir plašs, taču to, cik daudz tā iespējas tiek izmantotas, ir atkarīgs no ražotāja kvalifikācijas un tehniskām iespējām.
  • Ražošanas rasējumi, iekārtu faili
  • Optimizācijas rīki
  • BIM koordinatora pakalpojumi.

 • LOĢISTIKA pamatā ir dažādu izstrādājumu menedžments starp ražošanas vietu un gala patēriņa vietu (objekts). Šajā posmā ir būtiski zināt katra izstrādājuma gabarītus un svaru. Bez tam, arī ir būtisks šo izstrādājumu reālais status- vai tas ir saražots un gatavs transportēšanai. BIM procesu ietvaros šāda veida informācija tiek sagatavota un tā ir pieejama transporta pakalpojumu sniedzējiem. Laikā piegādāta krava bez defektiem ir būtisks aspekt, lai iekļautos būvniecībai ieplānotajā laikā.
  • BIM koordinatora pakalpojumi.

 • BŪVNIECĪBA. Ēkas vai būves konstrukciju ražošana rūpnīcās samazina darba apjomu būvlaukumā un paaugstina kopējo ēkas kvalitāti un precizitāti. Būvniecības procesā 3D modeļiem ir plašs pielietojums, pirmām kārtām jau plānošanas procesā (4D). Ar dažādām plānošanas programmām iespējams ne tikai izveidot darbu plānu, bet arī katram darba posmam aprēķināt nepieciešamos materiālu apjomus, sagatavot animācijas būvniecības procesam, pārvaldīt elementu statusus (saražots, piegādāts, uzmontēts). Izmantojot BIM programmu un pieejamos modeļus, būvnieks var sagatavot būvlaukuma 3D modeli, kas palīdz izvērtēt riskus. Papildinot projektētāju sagatavotos modeļu, būvnieks var iemodelēt veidņus monolītām konstrukcijām, pagaidu balstus vai drošības margas. Bez BIM programmām, būvniekiem ir pieejamas tādas tehnoloģijas kā lāzera skenēšana uzbūvētā apjoma kvalitātes kontrolei, papildinātā realitāte, dronu tehnoloģijas vizuālai apsekošanai u.c.
  • Konsultācijas par montāžas plānošanu 3D vidē.
  • Montāžas laika balstu un saišu apjomu plānošana un optimizēšana.
  • Papildus informācijas sagatavošana būvniecības procesiem, kas uzlabo šo posmu efektivitāti.
  • BIM koordinatora pakalpojumi.

 • APAIMNIEKOŠANA UN EKSPLUATĀCIJA. Efektīvs apsaimniekošanas veids ir veikt regulāras darbības, kas uztur ēku un iekārtas darba kārtībā un preventīvi novērš iespējamos bojājumus. Pilnīga informācija par ēku, ļauj pieņemt pareizākus lēmumus. BIM nodrošina apsaimniekotāju ar telpu plānojumu un to platībām un funkciju. Tāpat projektētāji un būvnieki sagatavo tehnisko informāciju par dažādām iekārtām un darbību režīmiem. Apsaimniekotājs var salīdzināt ēkas enerģijas patēriņu projektā paredzēto. Pārbūvju nelielu pārbūvju gadījumā papildināt modeli atbilstoši reālai situācijai. BIM nodrošina apsaimniekotājam ne tikai ēkas ģeometrisko informāciju, bet arī dažādu iekārtu un sistēmu funkcionālos parametrus.

 • BŪVES NOJAUKŠANA ir ēkas dzīves cikla beidzamais posms. Ar BIM palīdzību būves nojaukšanu var pārvērst par demontāžu un atkārtoti izmantot daļu ēkas būvmateriālu un konstrukciju jaunas ēkas būvniecībā. Ja ēkas nojaukšanas galaprodukts ir būvgruži, tad demontāžas gadījumā tie ir atkārtoti pielietojami elementi. Pilna piekļuve ēkas informācijai ievērojami atvieglo demontāžas procesus un ļauj plānot būves daļu atkārtotu izmantošanu citos projektos.

 

 

Uz sākumu